fbpx

Inledning

 

Tack för att du har valt att besöka www.intygsakuten.se. Vi värnar om din integritet och är därför mycket försiktiga när vi behandlar dina personuppgifter. På den här sidan kan du läsa om hur vi samlar in, delar och använder dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Det är viktigt att du tar del av informationen och om du har frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.

Vi vill börja med att i en kort sammanfattning förklara varför vi har skapat denna policy.

Vårt mål är att på ett tydligt och lättläst vis

· förklara vilken roll som Du och vi har i detta sammanhang

· förklara hur vi använder den information som du delar med mig för att vi ska kunna leverera och

· fortsätta utveckla engagerande digitala miljöer för svenska företag;

· säkerställa att du förstår vilken information vi samlar in och vad vi faktiskt gör med den;

· visa hur vi arbetar för att skydda dina rättigheter och din integritet.

Personuppgiftsansvarig och insamlande av data

Svenska Intygsakuten ab är ansvarig för de personuppgifter som behandlas i samband med vårdkontakterna mellan dig och oss. Kontaktuppgifter till Svenska Intygsakuten AB är följande.

Svenska Intygsakuten AB dalagatan 5 111 23 Stockholm

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig: joseph.tourang@intygsakuten.se

ÅNGER OCH RETUR

Som kund hos Svenska intygsakuten ab har du full ångerrätt och rätt till full återbetalning fram till 24 timmar innan ditt bokningstillfälle. Du har fortfarande rätt att göra en avbokning med mindre än 24 timmar kvar till bokningstillfälle, men då utgår ingen återbetalning 

Dataskyddsförordningen GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) är en EU-förordning som började gälla den 25 maj 2018 och ersätter den svenska personuppgiftslagen. Även om mycket är sig likt ställs det nu högre krav på hur företag samlar in och behandlar dina personuppgifter

Vad är en personuppgift?

All information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet är personuppgifter. Även foton och ljudupptagningar på individer kan vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer

För vad gäller policyn?

Denna integritetspolicy reglerar hur Svenska Intygsakuten AB samlar in och behandlar personuppgifter för att kunna leverera och fortsätta utveckla våra tjänster

Vad innebär det att vara Personuppgiftsansvarig?

Personuppgiftsansvarig är en fysisk eller juridisk person eller annat organ som bestämmer ändamålet och medlen för behandlingen av personuppgifter. Ett företag är personuppgiftsansvarig med avseende på personuppgifter de innehar för egen räkning om sina anställda, kunder, leverantörer och andra.

Varför får vi behandla personuppgifter?

För att det ska vara tillåtet att behandla personuppgifter måste det alltid finnas ett stöd i GDPR, en så kallad rättslig grund. En sådan rättslig grund är bl.a.

· ett samtycke från den registrerade

· att personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med den registrerade, exempelvis ett avtal om användande av tjänsterna

· att fullgöra en rättslig förpliktelse, exempelvis avseende att spara uppgifter p.g.a. bokföringsskyldighet

· att efter en intresseavvägning göra bedömningen att Svenska Intygsakuten AB intresse av att behandla en personuppgift är större än den registrerades intresse av skydd för densamma.

Svenska Intygsakuten AB behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vår främsta grund för att behandla dina personuppgifter är att det är nödvändigt för att fullgöra mittt avtal med dig angående användning av våra tjänster.

 

Vilka personuppgifter samlar vi in?

I den här delen av min policy vill vi ge dig några exempel på hur vi hanterar personuppgifter för att garantera att vi kontinuerligt levererar en hög servicenivå och god kvalitet.

– När du kommunicerar med oss –

Du kan välja att kommunicera med oss på flertalet sätt, bland annat genom via sociala medier, telefonsamtal eller via epost. När du kommunicerar med Svenska Intygsakuten så hanterar vi följande uppgifter som du själv lämnar till oss:

· Ditt namn och kontaktinformation (telefonnummer, epost)

· Information om din fråga, synpunkt eller ärende

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

· Besvara dina frågor och hantera ditt ärende, exempelvis genom att avhjälpa fel och hantera klagomål

· Förbättra våra tjänster och den information som vi kommunicerar via våra olika kanaler

Rättslig grund för hanteringen:

Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i vårt och ditt berättigade intresse av att hantera ärendet (intresseavvägning).

– När du besöker vår webbsida –

När du besöker vår hemsida hanterar vi:

· Uppgifter om hur du integrerar med och använder vår hemsida

· Information om dina besök på vår hemsida, genom så kallade cookies.

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

· Tillhandahålla våra tjänster

· Ge dig support när du har upplever olika typer av tekniska problem

· Underhålla, testa och förbättra våra tjänster

· Upptäcka och förhindra säkerhetsangrepp, t ex virusattacker

Rättslig grund för hanteringen:

Vi hanterar dina personuppgifter med stöd av intresseavvägning för våra berättigade intressen att underhålla, testa och förbättra våra tjänster.

 

Hur länge sparar vi personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas endast under den period som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna integritetspolicy.Svenska Intygsakuten AB kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Svenska Intygsakuten ABs rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

 

Våra åtgärder för att skydda dina personuppgifter

Vi på Svenska Intygsakuten AB har säkerställt att vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust, missbruk och obehörig åtkomst. För att tekniskt sett tillförsäkra att personuppgifter behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt använder vi mig av digitala miljöer som är skyddade från intrång med hjälp av exempelvis kryptering och lösenordsskydd.

 

När delar vi med oss av personuppgifter?

Svenska Intygsakuten AB kommer inte att sälja, lämna ut eller sprida personuppgifter till tredje part, med undantag för vad som anges i denna integritetspolicy. Inom ramen för tjänsterna kan personuppgifter lämnas vidare till exempelvis underleverantörer och samarbetspartners, om det är nödvändigt för utförandet och tillhandahållandet av företagets tjänster. För de fall att vi väljer att dela med mig av personuppgifter ingår vi ett s.k. personuppgiftsbiträdesavtal för att säkerställa att mottagaren av personuppgifterna behandlar dessa uppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning samt att mottagaren har vidtagit nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder enligt GDPR för att på ett tillfredställande sätt kunna skydda den registrerades rättigheter och friheter. Vidare kan vi lämna ut personuppgifter om vi är skyldiga till det enligt gällande lag, domstolsbeslut eller om sådant utlämnande annars är nödvändigt för att medverka till en rättslig utredning.

 

Dina rättigheter

Svenska Intygsakuten AB ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Svenska Intygsakuten AB kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Du har rätt att av begära tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har rätt till rättelse av dina personuppgifter. vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig. Du har rätt till radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter, till följd av exempelvis gällande bokförings- och skattelagstiftning.

Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen. Om du inte vill att behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att antingen avregistrera dig direkt i varje specifikt epostmeddelande, alternativt skicka ett mail till joseph.tourang@intygsakuten.se. När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina personuppgifter har du också möjlighet att anmäla min behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen. För smidig och effektiv hantering rekommenderar vi dock att du i första hand hör av dig till mig så att vi kan hjälpa dig med eventuella frågor och funderingar.

 

 

Ändringar i denna policy

Svenska Intygsakuten AB förbehåller sig rätten att revidera denna integritetspolicy från tid till annan. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av integritetspolicyn. Om vi gör några ändringar i integritetspolicyn kommer vi att publicera dessa ändringar på denna webbplats. Du rekommenderas därför att läsa denna integritetspolicy regelbundet för att uppmärksamma eventuella ändringar.

 

 

Kontakt

Svenska Intygsakuten AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Om du vill ha vidare information om hur dina personuppgifter behandlas eller vill använda dig av någon av dina rättigheter, vänligen kontakta mig via e-post. Var vänlig och inkludera namn, adress och e-post i meddelandet. Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig: joseph.tourang@intygsakuten.se

Uppdaterad: 2021-04-05

 

 

Vi finns alltid här när du behöver oss

Email

 info@intygsakuten.se

Telefon

08-6090906

Öppettider

Måndag-Fredag: 11-18   Lördag-Söndag:11-18

Address

Dalagatan 5
111 23 Stockholm

Copyright © 2021  Svenska Intygsakuten AB. All rights reserved. 

Svenska Intygsakuten AB and all associated brands are protected under law. 

Följ oss